Kur'an-ı Kerim Ayet Demetleri

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru! (Bakara 201)


Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

 Müminler ancak Allah´a ve Peygamberine iman eden, sonra şüpheye düşmeyen; Allah uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır. (el Hucurât, 49/15)

… o kadar ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara çok dar gelmeye başladı ve içleri daraldı da Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anladılar...(Tevbe Suresi,118 )


Kötülüğü iyilikle karşıla. Bakarsın ki aranızda düşmanlık bulunan kimse seninle
candan dost imiş gibi olur.
   (Fussilet,154) 


Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de
kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa
uğratılmazlar.
 (En´am,160)


Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta durun, adaletle şahitlik eden kimseler
olun! Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin! Adaletli olun;
bu Allah korkusuna daha çok yakışandır. Allah´a isyandan sakının! Allah
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.
  (Mâide, 8)


Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz
anlayamazsınız.
  (Bakara,154)


‘’Allah Meryem Oğlu İsa’’dır, diyenler , gerçekten kafir olmuşlardır.  ( Maide , 72 )


Kim Rahman ‘ ı zikretmeden gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.    ( Zuhruf , 6 )


İnsanların hesap günleri yaklaştı. Hal böyle iken onlar , gaflet içinde yüz çevirmektedir. ( Enbiya , 1 )


Kudretimizi yalan sayanların o gün vay hallerine .  ( Mürselat , 24 )


Bilmez misiniz ?Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir . ( Hacc , 70 )


Allah ‘ ın nimetini sayacak olsanız , sayamazsınız . ( Enfal , 15 )


Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir.     ( Hacc,23 )


Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. ( Mümin , 2 )


Kim Allah´a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar (kıyamet gününde) Rablerine arz edilecekler, şahitler de: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir! ( Hud, 18 )


Şüphesiz (hakki bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür. ( Duhan , 40 )


Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah´a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. ( Fatır , 1 )


Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Halbuki o, essiz bir kitaptır. ( Fussilet , 41 )


Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akil sahipleri için bir öğüt vardır. ( Zümer, 21 )


Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. ( Ahzab , 9 )


Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.( Zariyat , 49 )


Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için de, en kötüsünden, elem verici bir azap vardır. ( Sebe , 5 )


Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur.( Kasas , 58 )


Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah’tır. ( Zümer , 4 )


İnkâr edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım; onların hiç yardımcıları da olmayacak. ( Ali İmran , 56 )


Ey iman edenler! Allah´tan korkun. O´na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. ( Maide, 35 )


Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) su hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah´tan başka ilâh yoktur. ( Ali İmran , 18 )


Evet, siz sabır gösterir ve Allah´tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen su anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. ( Ali İmran , 125 )


Andolsun biz Kur´an´ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?( Kamer , 32 )


Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah´a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin" derler. ( Tahrim , 8 )


İmkânı geniş olan, nafakayı imkânlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah’ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. ( Talak , 7)


Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. ( Münafikûn , 10 )


De ki: Doğurusu kendiinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda mutlaka o, sizi bulucudur; sonra gizli olanı da görüneni de hakkıyla bilene (Allah´a) döndürüleceksiniz. (Cuma, 8)

Kimsecikten çare bulamam;

Ancak bana benden yakın olandan çare bulurum.

Çünkü bu varlık, soluktan soluğa ondan gelir;

Varlığım bitince de ancak onu görürüm ben.

Hani birisi, sana altın saysa kendine bakmazsın, hep onu gözetirsin ya, onun gibi işte

"Müşrik kadınlarla, onlara inanıncaya kadar, evlenmeyin. (Müşrik kadın) hoşunuza gitse dahi, mü´min bir câriye, müşrik (hür) bir kadından iyidir. Müşrik erkekler de inanıncaya kadar, onları(mü´min kadınlarla) evlendirmeyin. (Müşrik erkek) hoşunuıa gitse dahi, mü´min bir köle, müşrik bir adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfrete çağrıyor. İnsanlara ayetlerini (böyle) açıklıyor ki öğüt alsınlar" (2 BAKARA, 221)


Allah ve Rasülü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık mü´min bir erkek ve kadına, o işi -kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah´a ve Rasulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (33 AHZAB, 36)


Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! Rabbimiz Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru” (Bakara 2/286,201)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !